چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

بین الملل

پیمان دفاعی با آمریکا مورد تآیید نهادهای دفاعی اسرائیل نیست

۱۱ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

رهبران اسرائیل پیروزی قاطع بوریس جانسون را به نشانه شکست یهودی ستیزی در بریتانیا تقدیر کردند

۱۴ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

اطلاعات سرّی موساد به خنثی شدن تهاجمات تروریستی در دانمارک کمک کرد

۱۵ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

رهبران اسرائیل حمله به عبادتگران «حنوکا» در نیویورک را شدیدا محکوم کردند

۲۹ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

تغییر رویکرد گروه‌های یهودی آمریکا به نسل‌کشی ارامنه در ترکیه

۱۵ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

گشایش دفتر تجارت و سرمایه‌ی برزیل در اورشلیم با حضور نخست وزیر اسرائیل

۱۶ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

مذاکره عباس و السیسی پیرامون حمایت اعراب از مواضع فلسطینیان در نهادهای بین‌المللی

۱۷ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

طراحی تهاجم تروریستی حماس در اورشلیم و کرانه باختری از استانبول

۱۸ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

احتمال توافق عدم مخاصمه میان اسرائیل و چهار کشور خلیج فارس

۱۹ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹

مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا بر تحکیم روابط امنیتی تاکید کردند

۲۱ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹