چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

دیدار وزیر امور خارجه اسرائیل ایسرائل کاتص با کریستانو رونالدو و دیگر بازیکنان باشگاه یوونتوس در ایتالیا

دوشنبه، ۱۸ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۹ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۱۱ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

(عکس: وزارت خارجه اسرائیل)