چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

خاخام اورشلیم در بحرین گفت مردم خاورمیانه خواهان صلح با اسرائیل‌اند

چهارشنبه، ۲۰ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۱۱ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۱۳ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

سفر خاخام ارشد اورشلیم، «شلومو امار» به بحرین برای شرکت در مراسم بینامذهبی که در ملاحظات امنیتی آن وزارت خارجه اسرائیل مشارکت داشته، روز دوشنبه به پایان رسید. در این سفر، خاخام با شاه بحرین، و رهبران مذهبی قطر، کویت، اردن، لبنان، مصر، روسیه، ایالات متحده، ایتالیا، هند، و تایلند دیدار کرد.

شلومو امار، طی سفر گفت مردم خاورمیانه خواهان صلح با اسرائیل‌اند، و رهبری کشور می‌باید در این راستا بدون هراس پیش برود. امار دعای خیر هادی رابطه مستحکم میان اورشلیم و منامه، نثار شاه بحرین کرد.