چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

جشن نور در اسرائیل و گِرداگِردِ جهان

شنبه، ۷ ״¯Œ ۱۳۹۸ ۲۸ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۳۰ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

آیا می‌دانستید حنوکا، کریسمس، «دیوالی»، «لوی کراتونگ» و «هاگمانی»، که در این روزها جشن گرفته می‌شوند، تمرکز را همه بزرگداشت نور می‌نهند؟

 

وزارت خارجه‌ی اسرائیل در پیامی به مناسبت جشن نور حنوکا در وبسایت وزارت خارجه پیامی از عشق و دوستی برای تمام کسانی که در اطراف جهان در این روزها نور را گرامی می‌دارند، منتشر کرد.

 

«همچنان که حنوکا، جشن نور یهودیان را جشن می‌گیریم، برای تمام دوستان‌مان در گرداگرد جهان که خود نیز جشن نور خود را بپا کرده‌اند، بهترین آرزوها را داریم!»