چهارشنبه، ۸ ״¨‡…† ۱۳۹۹ ۲۷ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۱ ۱۴ ״´ˆ״§״× ۵۷۸۱

شلیک دو پرتابه به جنوب اسرائیل در روز پنجشنبه

پنجشنبه، ۲۸ ״¢״°״± ۱۳۹۸ ۱۹ ״¯״³״§…״¨״± ۲۰۱۹ ۲۱ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۰

ارتش اسرائیل اعلام کرد سحرگاه پنجشنبه، راکتی از نوار غزه به اسرائیل پرتاب شد که بدون آسیب جانی و مالی از سوی گنبد آهنین دفع شد. ساعاتی پس از آن، پرتابه‌‌ی دوم، ظاهرا خمپاره، از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده و در زمین باز، ناحیه «شعر هانیگیف» سقوط کرده، و در «کفار آزا»، کیبوتص نزدیک مرز غزه، آژیر راکت بصدا درآمده‌ است.

(عکس: نارگیلا بار سدروت)