پنجشنبه، ۶ ״¢״°״± ۱۳۹۹ ۲۶ †ˆ״§…״¨״± ۲۰۲۰ ۱۰ ©Œ״³„ˆ ۵۷۸۱

ویدیو با زیرنویس فارسی: خلاصه سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل از فعالیت های ارتش اسرائیل در سال 2019

۴ ˜״§†ˆŒ‡ ۲۰۲۰